Regulamin

CUSTOMERITUM SP. Z O.O.


1. INFORMACJE OGÓLNE

Sprzedawca: Customeritum Sp. z o.o. posługujący się numerem Regon: 142629742 oraz numerem NIP: 1132816880, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego;
Siedziba Sprzedawcy: ul. Paderewskiego 167, 05-070 Sulejówek;

Adres korespondencyjny Sprzedawcy:
Customeritum Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 167,
05-070 Sulejówek

Zamawiający: osoba składająca Zamówienie w Sklepie i strona Umowy sprzedaży w przypadku jej zawarcia ze Sprzedawcą;
Sklep: serwis internetowy dostępny pod adresem http://e-box.com.pl/ , za pośrednictwem którego, Sprzedawca świadczy usługi określone w niniejszym regulaminie w celu doprowadzenia do zawarcia Umowy sprzedaży;
Zamówienie: zatwierdzenie dostępnego w Sklepie formularza zamówienia, w którym interaktywny przycisk lub link zatwierdzenia oznaczono słowami "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub innym równoważnym jednoznacznym sformułowaniem;
Konsument: Zamawiający, będący konsumentem w rozumieniu stosownych przepisów;
Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Zamawiającym
w zakresie rzeczy / usług wskazanych w Zamówieniu i na warunkach określonych w niniejszych warunkach sprzedaży.
Profilowanie: oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na dopasowaniu oferty sprzedaży kategorii rzeczy / usług zgodnie z preferencjami Zamawiającego na podstawie historii zamówień Zamawiającego w sklepie.
Anonimizacja danych: oznacza takie przekształcenie danych osobowych, po którym nie można już przyporządkować poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych do określonej lub możliwej
do zidentyfikowania osoby fizycznej albo można tego dokonać jedynie niewspółmiernie dużym nakładem czasu, kosztów i sił.
Obsługa sklepu dostępna jest w dni robocze w godzinach 8.00 -16.00 pod numerem telefonu
222 996 215, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@e-box.com.pl, na którą obsługa odpowiada do 48h.

2. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Informacje przedstawione w Sklepie, w tym w szczególności dotyczące cen, stanowią ofertę sprzedaży.
2. W celu dokonania zakupu rzeczy / usług prezentowanych w Sklepie należy złożyć Zamówienie.
3. Oprócz wskazania rodzaju i liczby rzeczy oraz wyboru formy płatności i dostawy, Zamówienie musi zawierać następujące dane:
a) nazwa firmy
b) adres firmy płatnika
c) numer identyfikacji podatkowej (NIP)
d) imię i nazwisko
e) adres poczty elektronicznej e-mail
f) adres do wysyłki
4. Dane wprowadzane do Zamówienia przez Zamawiającego muszą być aktualne i zgodne
z prawdą. Zasady ochrony danych osobowych udostępnianych przez Zamawiającego określono w rozdziale 8. Ochrona danych osobowych.
5. Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów służących do weryfikacji poprawności danych wprowadzanych przez Zamawiającego, poza mechanizmami sprawdzającymi ich kompletność. Zamawiający może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych do Zamówienia.
6. Sprzedawca odbiera informacje o Zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu w dni robocze w godzinach 08.00-16.00.
7. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Zamawiającego. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedawcę
z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego podany przez niego
w Zamówieniu.
8. Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy i wydać mu je, natomiast Zamawiający zobowiązuje się
te rzeczy odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę Zamówienia.
9. Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest łączna cena Zamówienia prezentowana Zamawiającemu po wybraniu przez niego sposobu płatności i dostawy przed złożeniem Zamówienia. Warunki płatności określone są w rozdziale 3.
10. Sprzedawca realizuje Zamówienia na terytorium Polski i poza nim. Informacje o dostępnych sposobach i terminach dostawy oraz ich kosztach są prezentowane przed złożeniem Zamówienia jak to określono w rozdziale 4. Warunki dostawy.
11. Przedmiotem Umowy sprzedaży są rzeczy nowe lub usługi, które Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć bez wad. Ewentualne reklamacje można składać w sposób i w terminie określonych w rozdziale 5. Reklamacje.
12. Konsument może zrezygnować z dokonanych zakupów i odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w sposób i w terminie określonych w rozdziale 6. Odstąpienie od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą, a jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego Zamówienie, Zamówienie przestaje być wiążące.

3. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych rzeczy / usług i koszt dostawy rzeczy obowiązujące w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
2. Ceny brutto są wyrażone w złotych polskich i zawierają wszystkie należne podatki,
w tym podatek VAT.
3. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy płatności:
a) za pobraniem
b) przy odbiorze osobistym u sprzedawcy
c) przelew bankowy
c) płatności elektroniczne
c) płatność kartą płatniczą
4. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia, jakie formy płatności
są dostępne ze względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy / usług.
5. Płatność ceny Zamówienia następuje w formie wybranej przed złożeniem Zamówienia.
6. Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego. Poza płatnością
za pobraniem, płatność następuje po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem rzeczy.
7. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

4. WARUNKI DOSTAWY

1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy będące przedmiotem tej umowy na adres wskazany w Zamówieniu, natomiast Zamawiający jest zobowiązany te rzeczy odebrać.
2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć zamówione rzeczy niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, chyba że strony Umowy sprzedaży dokonały innego indywidualnego uzgodnienia w tym zakresie.
3. Termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu z uwagi na niedostępność rzeczy
w magazynie. O opóźnieniu w terminie realizacji zamówienia bądź o niemożności jego realizacji Zamawiający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Sprzedawcę.
4. Termin dostawy, gotowości do wysyłki lub inne terminy prezentowane w Sklepie przy zamawianych rzeczach/ usługach są terminami orientacyjnymi i nie wiążą Sprzedawcy.
5. Sprzedawca realizuje Zamówienia w kolejności ich wpłynięcia.
6. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy dostawy:
a) Paczka – Poczta Polska
b) Paczka – Kurier
c) Paczkomaty - Inpost
d) odbiór osobisty u sprzedawcy (po uzgodnieniu)
7. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia jakie formy dostawy są dostępne ze względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy oraz o ich kosztach.
8. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu i przed jej odbiorem od przewoźnika.

5. REKLAMACJE

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiający może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację lub skorzystać z gwarancji zgodnie z umową gwarancyjną.
3. Reklamacja powinna być złożona na piśmie na Adres korespondencyjny Sprzedawcy i powinna zawierać co najmniej oznaczenie Zamawiającego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji.
4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 14 dni
od jej otrzymania i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.
5. Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na własny koszt dostarczyć rzecz wadliwą na Adres korespondencyjny Sprzedawcy. Kosz dostarczenia rzeczy do Sprzedawcy w wyniki rękojmi, zostanie zwrócona niezwłocznie po uznaniu reklamacji.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny
i bez ponoszenia kosztów.
2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu
od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostarcza Sprzedawca, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na Adres korespondencyjny Sprzedawcy przed jego upływem.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, wówczas ponoszony przez Konsumenta koszt zwrotu rzeczy jest równy kosztowi dostawy tej rzeczy
do Konsumenta.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania rzeczy.
11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia
lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni
i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

7. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień
na Produkty, niezbędne są:
a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Microsoft Edge, Google Chrom, Firefox.
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c) włączona obsługa plików cookies.

2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Zamawiającego.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Polityka Prywatności

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły serwisowi e-box.com.pl (dalej „E-box”), swoje dane osobowe, a w szczególności klientów sklepu, osób kontaktujących się z E-box pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo.

Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania przedstawiamy obowiązujące w E-box zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Customeritum Sp. z o.o. z siedzibą w Sulejówku 05-070, ul. Paderewskiego 167, adres e-mail: biuro@e-box.com.pl
W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem ochrony danych Panią Patrycją Powroziewicz za pomocą adresu e-mail: iod@customeritum.pl.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

E-box to dostawca sprawdzonych opakowań i materiałów do pakowania dla e-commerce, wydawnictw, biur, jednostek samorządowych i wszystkich tych, którzy poszukują odpowiednich materiałów w dobrych cenach. Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 1. Zawarcia i wykonania umowy z klientem lub kontrahentem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO.
 2. Podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Rozpatrywania skarg i reklamacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO.
 4. Dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Archiwizowania dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 6. Prowadzenia działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 7. Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane:

 1. Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.
 2. Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
 3. Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.
 4. Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.
 5. Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania w dowolny sposób woli, że nie chcą Państwo pozostawać w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych działaniach przez E-box.
 6. Do czasu lub wycofania zgody, tj. okazania w dowolny sposób woli, że nie chcecie Państwo pozostawać w kontakcie z administratorem i otrzymywać informacji o podejmowanych działaniach przez E-box, a po jej odwołaniu na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze i związanych z nimi roszczeniami (do 6 lat od odwołania zgody).

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze, niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będą przechowywane przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

Kategorie osób i zakres przetwarzanych danych osobowych

E-box przetwarza dane osobowe:

 1. Osób kontaktujących się przez formularz kontaktowy na stronie KONTAKT w postaci: imię, nazwisko, adres e-mail.
 2. Osób kontaktujących się drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail biuro@e-box.com.pl w postaci: adres e-mail, imię nazwisko.
 3. Osób zakupujących produkty sklepu w postaci: imię, nazwisko, adres płatnika, adres odbiorcy, nazwa firmy, NIP, nr telefonu, adres e-mail.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością E-box będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 2. podmiotom wspierającym administratora w prowadzonej działalności na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z E-box w ramach kampanii marketingowych,
 3. bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez E-box przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 6. przenoszenia swoich danych osobowych.

Nadto, osobie której dane są przetwarzane przez E-box przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Czy musisz podawać E-box swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez E-box z wymogów prawa.

W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych przez E-box, podanie danych jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów i kontrahentów.


9. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Sprzedawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem usług udostępnia Zamawiającemu treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim i materiały opatrzone znakami towarowymi.
2. Zamawiający zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej.
W szczególności wszelkie kopiowanie wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy, jest zakazane, o ile nie wynika
to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem witryn serwisu
co zapewnia Zamawiającemu możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy sprzedaży. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.

 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium