Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły serwisowi e-box.com.pl (dalej „E-box”), swoje dane osobowe, a w szczególności klientów sklepu, osób kontaktujących się z E-box pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo.

Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania przedstawiamy obowiązujące w E-box zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Customeritum Sp. z o.o. z siedzibą w Sulejówku 05-070, ul. Paderewskiego 167, adres e-mail: biuro@e-box.com.pl.
W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem ochrony danych Panią Patrycją Powroziewicz za pomocą adresu e-mail: iod@customeritum.pl.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

E-box to dostawca sprawdzonych opakowań i materiałów do pakowania dla e-commerce, wydawnictw, biur, jednostek samorządowych i wszystkich tych, którzy poszukują odpowiednich materiałów w dobrych cenach. Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 1. Zawarcia i wykonania umowy z klientem lub kontrahentem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO.
 2. Podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Rozpatrywania skarg i reklamacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO.
 4. Dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Archiwizowania dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 6. Prowadzenia działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 7. Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane:

 1. Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.
 2. Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
 3. Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.
 4. Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.
 5. Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania w dowolny sposób woli, że nie chcą Państwo pozostawać w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych działaniach przez E-box.
 6. Do czasu lub wycofania zgody, tj. okazania w dowolny sposób woli, że nie chcecie Państwo pozostawać w kontakcie z administratorem i otrzymywać informacji o podejmowanych działaniach przez E-box, a po jej odwołaniu na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze i związanych z nimi roszczeniami (do 6 lat od odwołania zgody).

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze, niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będą przechowywane przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

Kategorie osób i zakres przetwarzanych danych osobowych

E-box przetwarza dane osobowe:

 1. Osób kontaktujących się przez formularz kontaktowy na stronie KONTAKT w postaci: imię, nazwisko, adres e-mail.
 2. Osób kontaktujących się drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail biuro@e-box.com.pl w postaci: adres e-mail, imię nazwisko.
 3. Osób zakupujących produkty sklepu w postaci: imię, nazwisko, adres płatnika, adres odbiorcy, nazwa firmy, NIP, nr telefonu, adres e-mail.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością E-box będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 2. podmiotom wspierającym administratora w prowadzonej działalności na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z E-box w ramach kampanii marketingowych,
 3. bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez E-box przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 6. przenoszenia swoich danych osobowych.

Nadto, osobie której dane są przetwarzane przez E-box przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Czy musisz podawać E-box swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez E-box z wymogów prawa.

W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych przez E-box, podanie danych jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów i kontrahentów.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium